UP’GO sp. z o.o. realizuje projekt na rynku USA przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji:

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa oraz wsparcie produktów Spółki wypracowaną strategią ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wartość projektu: 200.000,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich – 200.000,00 PLN